Deze website maakt gebruikt van cookies.

ACTIEVOORWAARDEN SPAARACTIE CULINAIRE SEIZOENEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Oresto Food Partners, gevestigd te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 402/2, met ondernemingsnummer BE0439.169.379, hierna te noemen “ Interfrost Foodservice” en Unilever Belgium NV, gevestigd te 1190 Brussel (Vorst), Humaniteitslaan 292, met ondernemingsnummer 0438.390.312, hierna te noemen: “Unilever” 

Artikel 1 Algemeen

 1. Elke in België en in Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om te kunnen deelnemen aan de actie.
 3. Medewerkers en personeel van Oresto Food Partners en Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Oresto Food Partners en Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Oresto Food Partners en/of Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.


Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.culinaireseizoenen.be.


Artikel 3 Actievoorwaarden

 1. Deze actie loopt van 01/03/2016 tot en met 31/03/2017 om middernacht.
 2. De actie is een spaaractie: om geldig aan deze actie deel te nemen moet de deelnemer de unieke codes op de vouchers sparen en die online verzilveren, via de eigen account van de deelnemer. Op de voucher vindt u een unieke code alsook de waarde van die code in Culinaire Punten. Daarnaast ontvangt de deelnemer Culinaire Punten bij de aankoop van maandelijkse combi deals via de website www.culinaireseizoenen.be. De Culinaire Punten die bij aankoop van de maandelijkse combi deals worden verkregen, worden automatisch toegevoegd aan het puntensaldo. Vervolgens kan er op website bekeken worden hoeveel punten de deelnemer heeft gespaard en welke geschenken er besteld kunnen worden. De deelnemer moet de gespaarde Culinaire Punten voor 31 maart 2017 inwisselen via de website www.culinaireseizoenen.be. 


Artikel 4 Toewijzing van de geschenken

 1. Nadat de spaarder zijn geschenken online besteld heeft, worden deze op het ingevulde afleveradres geleverd. Geschenken worden geleverd binnen 4 maanden – afhankelijk van de voorraad.
 2. Oresto Food Partners en/of Unilever niet binnen 4 maanden na einde van de actie is ontvangen, verliest deze zijn/haar rechten op het geschenk en blijft het geschenk eigendom van Oresto Food Partners en Unilever
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 


Artikel 5 Geschenken

 1. Alle geschenken zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een geschenk vervalt deze aan Oresto Food Partners en Unilever.
 3. De geschenken zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendom) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever en Oresto Food Partners voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Oresto Food Partners en/of Unilever zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze actie, waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot:
 • de door hen, uitgekeerde geschenken;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de geschenken;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.


Artikel 7 Rechten Oresto Food Partners/Unilever

 1. Oresto Food Partners/Unilever behouden zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Oresto Food Partners/Unilever hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 2. Oresto Food Partners/Unilever behouden zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de geschenken van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Oresto Food Partners en/of Unilever  daarvoor verantwoordelijk zullen zijn.


Artikel 8 Contact 

 1. Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons via het contactformulier beschikbaar op www.culinaireseizoenen.be


Artikel 9 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Deelname aan deze actie impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken te Brussel en Hasselt.